Vakıf Senedi

VAKFIN ADI ve MERKEZİ

Madde:1

Vakfın adı, “İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI” dır. İş bu senette geçen vakıf kelimesi İlim Kültür ve Eğitim Vakfını ifade eder.

Bu vakfın çalışmalarında ve yazışmalarda kısaltılmış adı “İKEV” olarak kullanılacaktır.

Vakfın merkezi “Hürriyet Mahallesi, Mahmutbey Caddesi No:53 Kat:2 Şirinevler, Bahçelievler/İstanbul” adresidir.

İlgili mevzuat çerçevesinde; vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN AMACI

Madde:2

Vakfın amacı:

Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi ve halkımızı, milli ve manevi değerlerle mücehhez, şuurlu, bilgili, kültürlü, geleceğin ilim ve teknolojisine hâkim, lider ruhlu, cesur şahsiyetler olarak yetiştirmek ve onları milli ve manevi değerler doğrultusunda korumak ve kollamak için gereken hizmetleri vermektir.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde:3

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

a) Yurt içinde ve yurt dışında Kreş, Anaokulu, İlk, Orta ve Yüksek Eğitim ve Öğretim gibi Özel Eğitim Kurumlarını kurar, çalıştırır, ortak olur, bu tür kurumları açar ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapar.

b) Yükseköğretim ve eğitimde Lisans/Yüksek Lisans, Doktora çalışmalarını yaptırır, özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları için her türlü ilmi ve hukuki araştırmaları destekler.

c) Yurt içinde ve dışında aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur; bunlardan bağış alır ve gerektiğinde bunlara bağış yapar, vakıf amacına uygun yurt içinde ve dışında şirketler kurar, kurulmuş olanlara iştirak eder.

d) Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, fikir, sanat, kültür, fen ve teknoloji sahalarında, ulusal ve uluslararası yarışmalar tertip eder ve ödüller verir.

e) Yurt içi ve yurt dışında fikir, sanat, kültür, fen ve teknoloji sahalarında bilimselliği kabul edilen ve uygun görülen eserleri basar, çoğaltır, yayınlar.

f) Vakfın sosyal ve kültürel faaliyetleri için gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında dinlenme tesisleri, spor tesisleri, sağlık tesisleri, misafirhane, kültür merkezi, yurt binaları ve benzeri tesisleri kurar, donatır ve işletir; kurulmuş ve kurulacak benzeri tesislere iştirak eder.

g) Gerek Vakfımız bünyesindeki her seviyedeki eğitim kurumlarında ve gerekse resmi ve özel sair eğitim kurumlarında okuyan veya mezun olan kabiliyetli, maddi yardıma muhtaç öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı bursları verir veya temin eder; ulusal veya uluslararası düzeyde her kademede okuyan üstün kabiliyetli ve başarıları ile temayüz etmiş öğrencilere burs, ödül ve kredi gibi parasal destek ve ayni yardımlarda bulunarak çeşitli şekillerde destek olur.

h) Vakfın amacında kullanılmak üzere gerçek ve tüzel kişi ya da şahıs ve firmalardan her türlü iç ve dış ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul gibi bağışlar temin eder.

i) Yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere, hastalara her türlü yardımda bulunur ya da bulunan kurumlara destek olur.

j) Amaçları doğrultusunda sivil toplum kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, medya ile ortak çalışmalar yapar, projeler yürütür.

k) Amaçları doğrultusunda araştırma, ilmi çalışma, bilgilendirme, eğitim çalışmaları yapar.

l) Vakfın amacına uygun Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek diğer hizmetleri gerçekleştirir.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde:4

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, almış olduğu ipotek ve rehinleri fek etmeye, almış olduğu banka kefaletlerini geri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Madde:5

Vakfın Mal Varlığı:

a) Nominal değere haiz 250. 000. 000 TL. T.C. devlet tahvil karşılığıdır.

b) Vakfın kurucu üyelerinden, 1934 doğumlu Emin oğlu Yunus AKÇAMOLLAOĞLU'nun sahip ve hissedarı bulunduğu veya bulunacağı İSTANBUL İli, Kartal İlçesi, Kurna Köyü hudutları dâhilinde vaki ve kâin, diğer vasıfları Kartal 1. Noterliğince tanzim edilen 26.07.1978 tarih, 39560 sayılı ve aynı Noterliğin 23.01.1979 tarih, 3803-3804 nolu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve vekâletname ve yine aynı Noterliğin 7 Mart 1980 tarih ve 12103 yevmiye numaralı beyan ve beyana bağlı bilumum gayrimenkullerin Tapu Siciline ayni şahsi hakların şerh ve tescillerinden doğmuş veya doğacak hakların 2/3 hissesinden ibarettir.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde:6

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Yönetim Kurulu yapılan veya yapılmak istenilen bağış ve yardımları gerekçe göstermeksizin reddetme yetkisine sahiptir

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE:7

Vakfın brüt gelirlerinin en az %80 (yüzde seksen) kısmı vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, kalan kısmı ise yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf edilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde:8

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Mütevelli Heyeti
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde:9

Vakıf Mütevelli Heyeti; kurucu üyelerden, bu senet değişikliğinden önce Genel Kurul Üyesi olarak kabul edilmiş olup halen görevi devam edenlerden ve vakfa maddi ve manevi bağış ve yardımlarda bulunanlar ilevakfın amaçlarınıngerçekleşmesi için hizmeti geçen kişilerden yönetim kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyetin Üye tamsayısının 2/3 kabul oyu ile seçilen üyelerden oluşur.

Tüzel kişiler Mütevelli Heyete ismini bildirdikleri üç adaydan, vakıf Mütevelli Heyetince seçilen biri ile temsil edilir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde:10

Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyet üyeliğine yazılı olarak teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.

b) Yönetim Kurulu Üyelerini seçer.

c) Denetim Kurulu Üyelerini seçer.

d) Danışma Kurulu Üyelerini seçer.

e) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider tablolarını, Denetim Kurulu raporlarını görüşüp inceler, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar verir.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma programını, yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder.

h) Yönetim Kurulunca oluşturulmuş olan ve Vakfın amaçlarının gerçekleştirmesine faydalı olacak Danışma Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimlerini onaylar.

i) Gerektiğinde vakıf senedinde mütevelli heyet üye tamsayısının 2/3 ünün kabul oyu ile ilave ve değişiklikler yapar.

j) Gerektiğinde Mütevelli Heyet Üye tamsayısının 2/3 ünün kabul oyu ile Mütevelli Heyet Üye sayısını arttırabilir.

k) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler, yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları yönünde gereken kararları alır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde:11

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak;

Bilanço ve geçmiş yıl mali tabloları ile faaliyetlerinin onaylanması, gelecek yıla ait bütçe ve çalışma raporlarını görüşmesi ve seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere, Mayıs ayı içinde Vakıf Merkezinde veya Vakıf Merkezinin bulunduğu il sınırları içinde Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir yerde toplanır.

Mütevelli Heyet ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak da toplanarak görüşülmesi istenilen konuları görüşerek karara bağlar.

Mütevelli Heyet Olağan ve Olağanüstü ilk toplantı nisabı üye tamsayısının yarısından bir fazlasıdır.

Birinci toplantıda gerekli toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, birinci toplantıdan bir hafta sonra aynı saatte ve aynı yerde yapılır.

Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi; toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı üyelere davet mektupları olarak elden teslim veya toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce ilgilinin e-mail adresine e-mail mesajı gönderilmesi şeklinde veya en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü davet mektubuyla bildirilir. Toplantı davet mektuplarında, e-mail mesajında toplantı gündeminin yazılmış olması zorunludur.

Mütevelli Heyetin Olağan Toplantılarında, ilan olunan gündemde yer alan konuların görüşülmesi esastır. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin (1/10) yazılı önerisi ile senet değişikliği, sona erme ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme yeni madde ilavesi mümkündür.

Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantılarının gündemleri, çağıran organın tespit ettiği maddelerle sınırlı olup toplantılarda gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz ve madde eklenemez. Sadece ilan edilmiş gündem maddeleri görüşülebilir.

Mütevelli Heyetin Olağan veya Olağanüstü toplantı gündeminin ilanından sonra ve toplantı gününden önce, ölüm, istifa, mahkeme kararları veya herhangi bir nedenle vakıf organlarında meydana gelmiş olan boşalmalarda yedek üyelerin sayılarının yeterli olmaması hallerinde, gündemde vakıf organı seçimi bulunmamasına rağmen boşalan vakıf organları için seçim yapılır.

Mütevelli Heyet Toplantıları, toplantıda açık oyla seçilecek bir Divan Başkanı ve iki Kâtip’ten oluşan Divanca yönetilir.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır.

Oylamanın gizli veya açık olarak ne şekilde yapılacağı, divanın teşkilinden hemen sonra, üyelere sorularak ve oylanarak karara bağlanır.

Her Mütevellinin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak mütevelli heyet üyesi, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vereceği vekâletle vekil tayin edebilir.  Ancak bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Mütevelli Heyetin Olağan ve Olağanüstü toplantılarına Mütevelli Heyet Üyeleri dışında sadece Yönetim Kurulunca Divan Heyetine yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş olan kişiler ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri ve Vakıf Müdürü katılabilirler. Bunların dışındaki kişiler Mütevelli Heyet toplantılarına katılamazlar. Mütevelli Heyet toplantılarında Mütevelli Heyet Üyeleri ve vekilleri dışındaki kişilerin oy hakkı yoktur.

YÖNETİM KURULU ve YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde:12

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçilecek 7 (Yedi)asil ve 5(beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az 5 (beş) Üyesinin Mütevelli Heyet Üyesi olması zorunludur. Yedek olarak sadece Mütevelli Heyet Üyesi olanlar seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 yıl süre için mütevelli heyetin Mayıs ayındaki olağan toplantısında seçilir.

Mütevelli Heyeti tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri,  seçilmelerini müteakip 10 gün içinde toplanıp görev bölümü yaparlar ve aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Muhasip seçerler.

Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yedekler sırasındaki ilk yedek üye, yerine geldiği üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere ilk Yönetim Kurulu Toplantısına davet edilir ve üyeliği asil olarak onaylanır.

Görevi biten Yönetim Kurulu Üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı en az üye tam sayısının yarısından fazlasıdır. Toplantılarda karar nisabı ise toplantıya katılanların yarısından fazlasıdır.  Oyların eşit olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile olağanüstü olarak da her zaman toplanabilir. Olağanüstü toplantı davetinin üyelere toplantıdan en az iki gün önce yazılı olarak bildirimi şarttır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Ancak toplantı öncesi veya toplantı sırasında yazılı olarak ilave gündem önerisi yapılabilir. Yazılı verilen önerideki konular görüşülerek karara bağlanmak zorundadır.

Yönetim Kurulu Toplantısına katılan üyelerin adları toplantıya katılanlar olarak noter tasdikli karar defterinin üst kısmına yazılır, daha sonra alınan kararlar defterin karar bölümüne yazılarak alt kısımları toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde:13

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf Senedinde aksayan yönler için Vakıf Senedi Tadil taslağı hazırlar, hazırladığı taslağı Mütevelli Heyetin Olağan veya Olağanüstü toplantılarında görüşülmek üzere gündeme alır.

e) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

f) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa Müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

g) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

h) Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlar.

i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

j) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

k) Vakfın amaçlarının gerçekleştirmesine faydalı olacak Danışma Kurulu, Onur Kurulu oluşturur ve bu birimlerin üyelerinin seçimlerini yaparak mütevelli heyetin onayına sunar.

l) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

m) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

n) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

o) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

p) Mütevelli heyetin vakıf amaçlarına uygun olarak aldığı kararları yerine getirir.

q) Mütevelli heyet ve danışma kurulu toplantılarını düzenler, çağrı yapar, gündemi belirler.

 

VAKFIN TEMSİLİ

Madde:14

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim, imza ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

 

DENETİM KURULU

Madde:15

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Mütevelli Heyet, 3 (üç) yılda bir Mayıs ayındaki olağan toplantısında kendi üyeleri arasından veya dışarıdan üç asil ve iki yedek denetim kurulu üyesini 3 (üç)yıl süre için seçer. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulunun Görevleri

Denetim Kurulunun görevi, Vakıf senedi ve vakıf mevzuatı çerçevesinde, vakfın organları ile iş ve işlemlerini denetlemektir.Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15  (on beş) gün önce mütevelli heyet üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Ayrıca toplantı sırasında Divan Başkanının seçilmesini müteakip hazırlanmış olan Rapordan bir nüshası da Divan Başkanlığına sunulur.

Denetim kurulu, gerekli gördüğü anda Mütevelli Heyetinin olağanüstü toplanmasını yönetim kurulundan ister. Bu istek kabul edilmediği takdirde durumu birer mektupla mütevelli heyet üyelerine bildirir ve olağanüstü toplantı yapılması için çağrı yapılmasını ister. Bu istek Mütevelli Heyet Üye tamsayısının 1/3 ü tarafından desteklendiği takdirde Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Senedinin 11. Maddesi gereğince olağanüstü olarak toplanır.

Vakfın İç Denetiminin bağımsız denetim kuruluşlarına veya bağımsız denetçilere yaptırılması, Denetim Kurulunun denetim yapma yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

VAKIF MÜDÜRÜ

Madde:16

Vakıf Müdürü yönetim kurulunca tayin edilir. Müdür vakfın Denetim Kurulu üyeleri arasından atanamaz, ancak istifa etmesi halinde atanabilir.

Müdürün Görevleri

 Yönetim Kurulunun alacağı kararları uygular, vereceği görevleri yapar. Vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetlerini yürütür. Talep halinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve kanaatlerini açıklar. Verilen görevler hakkında yönetim kuruluna rapor sunar, bağlı kuruluşlarda çalışan personelin ücret ve çalışma şartlarını belirler ve bunları yönetim kuruluna onaylatır.

 

DANIŞMA KURULU

Madde:17-

Vakıf Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca vakıf mütevelli heyet üyesi veya dışardan bilgi, görgü ve uzmanlık isteyen teknik ekonomik, mali ve hukuki konular için yeteri kadar Türk ve yabancı danışmanlardan seçilerek Mütevelli Heyetçe onaylanan kişilerden teşekkül eder.

Danışma Kurulunun Görevi:

Kendilerine verilen görevler hakkında müdüre ve yönetim kuruluna rapor ve bilgi sunar.

 

ONUR KURULU

Madde 18-

Vakıf Onur Kurulu, Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunan ve toplumda başarıları ve yüksek erdemleri ile temayüz etmiş kişiler arasından, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin onayladığı kişilerden oluşur.

 

VAKFIN DENETİMİ

Madde:19

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.

Ayrıca ilgili kanun gereğince Vakıfta İç Denetim esastır.

Bu iç denetim, Vakıf Denetim Kurulu Üyelerince yapılabileceği gibi Mütevelli Heyet Kararı ile Vakıf İç Denetimi konularında bağımsız denetim kuruluşlarına veya bağımsız denetçilere de yaptırılabilir. Bu hususta karar almaya ve ödenecek ücretleri belirlemeye Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.

 

Madde: 20-

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri ile yönetim ve denetim organlarında görev almış bulunanlar, Müdür ve diğer çalışanları ve 3.dereceye kadar olan yakınları vakıfla ticari ilişkilerde bulunamazlar.

 

 VAKIF ADINA YAPILAN MASRAFLAR

Madde:21

Vakıf Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulunca Vakıf Hizmetleri için görevlendirilmiş olan kişilerin yapmış oldukları seyahat masrafları ve zorunlu giderleri, belgeleri tevsik edilmek koşulu ile vakıfça kendilerine ödenir.

 

 HESAP DÖNEMİ

Madde:22

Vakfın Hesap Dönemi 01 Ocak ile 31 Aralık arasındaki takvim yılıdır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde:23

Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan konularda, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ

Madde:24

Mütevelli Heyeti, Vakıf Senedinde Yönetim Kurulunun ve Mütevelli Heyet Üyelerinin önerileri doğrultusunda mahkeme kararı da alınarak değişiklikler yapmaya yetkilidir.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.(2/3)

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde:25

Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3’nün onayı ile Vakfın sona ermesine karar verilebilir. Bu karar sonrası gerekli yasal işlemler yapılır ve mahkemeden sona erme ve tasfiye kararı alınır. Tüzel kişiliği bu şekilde sona eren vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin uygun gördüğü aynı gayeli diğer bir vakfa devredilir.

Devir işlemleri mevcut yasa hükümlerine göre yapılır.

 

VAKFIN KURUCULARI

Madde:26

Vakfın Kurucuları ve adresleri aşağıdaki gibidir:

1 -Mustafa Nevzat KOR

Turgut Reis Sok. No: 12 /18 Küçükyalı / İSTANBUL

2-Yunus AKÇAMOLLAOĞLU

Göztepe Şair Arşi Caddesi No:16 /15 Kadıköy / İSTANBUL

3-Ahmet ÇALKILIÇ

Sakızağacı Mah. Revnaklı Sok.No:21 /l 1 Bakırköy / İSTANBUL

4-Süleyman MERCÜMEK

Nevbahar Mah. Münifpaşa Sok.No:61-C Daire: 9 Fatih / İSTANBUL

5- Ömer Yüksel Özek

Şemsettin Günaltay Cad. No: 115 / 7 Kadıköy / İSTANBUL

6-Mehmet Recai KUTAN

Karanfil Sok.No:12 / 10 Kızılay / ANKARA